สื่อการเรียนการสอน


 แหล่งเรียนรู้ค่ะ
ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหง
ระบอบการเมืองการปกครอง
ระบอบการเมืองการปกครอง 2
ระบอบการเมืองการปกครอง 3
ระบอบการเมืองการปกครอง 4
วิชาเศรษฐศาสตร์  ตอนที่ 1-5
รวมสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา
แหล่งข้อมูลรวมหลายสาระวิชาคลิกที่นี่ (username SCH0610 password 1234)

สื่อการสอนของครูการุณย์  สุวรรณรักษา
1. บล็อกคุณครูการุณย์  สุวรรณรักษา
2.บล็อกประจำวิชาก้าวทันโลกศึกษา
3.บล็อกครูการุณย์  สุวรรณรักษา
4.บล็อกวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย
5. บล็อกวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
6. บล็อกวิชากฎหมายเก่า
7.บล็อกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4/11 ปีการศึกษา 2556
8.บล็อกชุมนุม social media ม.ต้น ม.ปลาย
9. เอกสารประกอบการสอนวิชาการปกครองของไทย ส 31223
สื่อการสอนของครูจิระพร ชูชื่น
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษา ม.6

สื่อการสอนของครูวีระ  เตโช
วิชาประวัติศาสตร์ รหัส  ส 33101 ระดับชั้น ม.6
การนับเวลาทางประวัติศาสตร์-
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษา ม.6

สื่อการสอนของครูศิริพร  รัชชู
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษาม.3


สื่อการสอนของครูปรีดา  ช่วยปู
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษา ม.2

สื่อการสอนของครูรุ่งทิวา  เย็นวิเศษ
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษา ม.4


 
สื่อการสอนของครูสมพงศ์  เหมปราการ
บล็อกประจำวิชาสังคมศึกษา ม.1