กิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระการงานอาชีพ จัดอบรมการผลิตสื่อด้วย socialmedia และการผลิต
สื่อการสอนด้วยโปรแกรม LectureMaker 7-8  ตุลาคม  2556  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 265

    กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2555 (คลิกดูภาพทั้งหมด) การนิเทศภายใน
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
12  ธันวาคม  2554
ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 ขอแสดงยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ในการแข่งขันกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๖  ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
       กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๗ รายการ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ๗ รายการ โดยได้รับเหรียญทองใน ๖ รายการแข่งขัน
และเหรียญเงิน ใน ๑ รายการแข่งขัน


กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมจัดนิทรรศการประเทศ ASEAN
ในงาน Lab School Symposium 18-20 ส.ค. 2554

ASEAN NO.2


ASEAN NO.3


ASEAN NO.4


ASEAN NO.5


 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
14  กรกฎาคม  ณ วัดสระเกษ อ.เมือง จ.สงขลา


กิจกรรมโครงการ"เยาวชนสงขลา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เทิดไท้องค์ราชัน" จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  6 กรกฎาคม 2554

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด "ขับร้องกลอน-รำโนรา"
  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย
  นางสาววลัยรัตน์  จันเพ็ญ
  นางสาวธัญธร  สัตย์ชัย
  นางสาวจิระนันท์  ฟองแก้ว
  นางสาวบุณยาพร  แก้วคง
  นางสาวกรรณภา  สุวรรณ์
  นางสาวพนิตพร  จุลอภิชาติ
  นางสาวมะลิวรรณ  สังข์ทอง
  นางสาวมณีดาว  กุลชุมภู
  นางสาวพิมลพรรณ  ชูศรี
  นางสาวธนพร  สุวรรณมณี
  นางสาวศิศิลักษณ์  เพ็ชร์ทอง
  นางสาวรัชวรรณ  รัตนรุ่ง
  นางสาวพรเพชร  เพชรคงแก้ว
  นางสาวชลิตา  เสนาจิตร
  นางสาวกันต์ติชา  แก้วมหากาฬ

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนิทรรศการ "เหลียวหลัง แลหน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"
  นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย
  นางสาวกันต์ติชา  แก้วมหากาฬ
  นางสาวชลิตา  เสนาจิตร
  นางสาวพรเพชร  เพชรคงแก้ว
  นางสาวรัชวรรณ  รัตนรุ่ง
  นางสาวศิศิลักษณ์  เพ็ชร์ทอง
  นางสาวธนพร  สุวรรณมณี
  นางสาวพิมลพรรณ  ชูศรี
  นางสาวมณีดาว  กุลชุมภู
  นางสาวมะลิวรรณ  สังข์ทอง
  นางสาวพนิตพร  จุลอภิชาติ
  นางสาวกรรณภา  สุวรรณ์
  นางสาวบุณยาพร  แก้วคง
  นางสาวจิระนันท์  ฟองแก้ว
  นางสาวธัญธร  สัตย์ชัย
  นางสาววลัยรัตน์  จันเพ็ญ

-ได้เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนสงขลา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
    นางรุ่งทิวา  เย็นวิเศษ
    นางปรีดา  ช่วยปู
    นางสาวกันต์ติชา  แก้วมหากาฬ
  นางสาวชลิตา  เสนาจิตร
  นางสาวพรเพชร  เพชรคงแก้ว
  นางสาวรัชวรรณ  รัตนรุ่ง

  นางสาวศิศิลักษณ์  เพ็ชร์ทอง
  นางสาวธนพร  สุวรรณมณี
  นางสาวพิมลพรรณ  ชูศรี

  นางสาวมณีดาว  กุลชุมภู
  นางสาวมะลิวรรณ  สังข์ทอง
  นางสาวพนิตพร  จุลอภิชาติ
  นางสาวกรรณภา  สุวรรณ์
  นางสาวบุณยาพร  แก้วคง
  นางสาวจิระนันท์  ฟองแก้ว
  นางสาวธัญธร  สัตย์ชัย
  นางสาววลัยรัตน์  จันเพ็ญ

-กิจกรรมการแข่งขัน "ขุดมะพร้าว กินข้าวร่วมกัน"
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประกอบด้วย
  นางสาวกันต์ติชา  แก้วมหากาฬ
  นางสาวชลิตา  เสนาจิตร
  นางสาวพรเพชร  เพชรคงแก้ว
  นางสาวรัชวรรณ  รัตนรุ่ง

  นางสาวศิศิลักษณ์  เพ็ชร์ทอง
  นางสาวธนพร  สุวรรณมณี
  นางสาวพิมลพรรณ  ชูศรี

  นางสาวมณีดาว  กุลชุมภู
  นางสาวมะลิวรรณ  สังข์ทอง
  นางสาวพนิตพร  จุลอภิชาติ
  นางสาวกรรณภา  สุวรรณ์
  นางสาวบุณยาพร  แก้วคง
  นางสาวจิระนันท์  ฟองแก้ว
  นางสาวธัญธร  สัตย์ชัย
  นางสาววลัยรัตน์  จันเพ็ญ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับกิจกรรมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เปิดประตูสู่อาเซียน 20 มิถุนายน 2554
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ