บุคลากร

  
 


 

ครูวีระ  เตโช 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 ครูจิระพร  ชูชื่น


 


  
ได้รับการบรรจุและปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

 
                               

 
 

                            


 ครูรุณย์ครับผม
 ผมสถิตย์พงศ์ กับครูพูนสุขขอรับ
 ผมวีระครับผม
 ครูไพศาล ครับกระผม