ครูอบรม/ศึกษาดูงาน

1. สายฝน ฟูเกียรติ์สุทธิ์
 
     อบรมหลักสูตร "การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้"
    รุ่นที่ 5  วันที่ 20-24  มิถุนายน 2554  ณ โรงแรมเฟิส์ท เพชรบุรี กทม.
    โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักบิหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. นายการุณย์  สุวรรณรักษา

    วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    วันที่ 1-2 มิถุนายน  2554  ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
3. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยในการอบรมหลักสูตร
     3.1 การผลิตสื่อการสอนด้วย socialmedia
     3.2  การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม LectureMaker
     7-8  ตุลาคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   จัดอบรมโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โดยมีวิทยากรคือครูการุณย์  สุวรรณรักษา ครูธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ คณะครู นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา และครูอุทิศ พงษ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วย